AKTUALNOŚCI
5 LIPCA 2019
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 3 „Wyspa Skarbów” jest Robert Kozłowski, tel. 604 362 559 .

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osoby nieletniej, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wskazanej przez Opiekuna Prawnego dziecka osoby do odbioru dziecka z przedszkola, Oświadczenie o zapozaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w przedszkolu, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ OTWARTYCH


Dyrektor Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przez przedszkole przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.INFORMACJA DOTYCZĄCA NISZCZENIA DOKUMENTÓW CV


Dyrektor Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie, ul. Poniatowskiego 18 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”INFORMACJA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI


SZANOWNI PAŃSTWO!

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia dziecku PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

W oparciu o treść art. 102. § 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [Statut przedszkola zawiera w szczególności: szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo] - Statut przedszkola oraz publicznych szkół, określa zgodnie z przepisami prawa oświatowego - szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo […]

W sytuacji niedopełnienia obowiązków osoba odpowiedzialna podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. - [tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, 2138].KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO


Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako RODO, informuję:

  1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora – dyrektora Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” z siedzibą w Raszynie, przy ul. Poniatowskiego 18 w celu wspomagania kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa siedziby i mienia oraz znajdujących się w nich osób i informacji, a także zapobiegania incydentom na terenie placówki w oparciu o art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2017, poz. 2213) i art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).
  2. Rejestrowane dane osobowe (wizerunek) w postaci obrazu ulega automatycznemu kasowaniu po upływie 10 dni poprzez nadpisanie.
  3. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom wyłącznie na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 604 362 559 lub drogą e-mailową: iod@cdkp.pl.