AKTUALNOŚCI

29 MARCA 2021
OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo,
w związku z doprecyzowaniem w sobotę 27.03.2021 r. rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. z 2021 r. poz.561) informujemy, że w dniach 29.03 – 09.04. 2021r. prawo do opieki przedszkolnej mają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci, których rodzice:

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
- realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, - wykonują działania ratownicze,
- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
- są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

WNIOSEK RODZICÓW - LINK DO DOKUMENTU