PLAN PRACY

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowano na podstawie

 1. Wymagań państwa i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szk. 2020/21, odnoszących się do edukacji przedszkolnej:
  • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 2. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego pełnionego w roku 2019/20.
 4. Art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

PRIORYTETY W PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


 1. Rytmiczna realizacja podstawy programowej:
   1.1 kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci:
    • porozumiewanie się w języku ojczystym;
    • porozumiewanie się w językach obcych;
    • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
    • kompetencje informatyczne;
    • umiejętność uczenia się;
    • kompetencje społeczne i obywatelskie;
    • inicjatywność i przedsiębiorczość;
    • świadomość i ekspresja kulturalna.
   1.2 stosowanie innowacyjnych, nowatorskich metod pracy:
    • Metoda Dobrego Startu – wg M. Bogdanowicz;
    • Edukacja przez ruch – wg. D. Dziamskiej;
    • Elementy Planu Daltońskiego;
    • Ruch Rozwijający W. Sherborne;
    • Metoda aktywnego słuchania muzyki klasycznej wg Batii Strausse;
    • Dary Froebla;
    • Metoda projektu edukacyjnego;
    • Pedagogika zabawy;
    • zajęcia profilaktyczne (logopedyczne, promujące zdrowie i bezpieczeństwo);
    • zajęcia sprawnościowe i sportowe (zumba dla dzieci, nordic walking, siłownia);
    • zajęcia sensomotoryczne.
   1.3 pobudzanie dzieci do samodzielności i kreatywności
   1.4 wprowadzanie dzieci w świat technologii informatycznych, nauka prostego kodowania

 2. Planowy proces wychowawczy oparty na wartościach – kształtowanie postaw dzieci i respektowanie norm społecznych, również w stosunku do środowiska naturalnego, w szczególności:
   2.1 troska o własne zdrowie (sprawność ruchowa, prawidłowy sposób odżywiania, sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego)
   2.2 kształtowanie postaw proekologicznych
   2.3 wdrażanie dzieci do pracy w małych zespołach
 3. Doskonalenie systemu współpracy z rodzicami, wytworzenie nowego, skutecznego modelu komunikacji w związku z ograniczeniami pandemicznymi
 4. Wzmocnienie działań mających na celu skuteczne prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
   4.1 indywidualizacja pracy zgodnie z możliwościami i predyspozycjami dziecka (dziecko zdolne)
 5. Wdrażanie zasad i respektowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID 19.