PLAN PRACY

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/19

 1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

PRIORYTETY W PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. Opracowanie i wdrożenie systemu wychowawczego opartego na wartościach uniwersalnych.
 2. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci.
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej.

  GŁÓWNE ZADANIA DO WYKONANIA

   I. Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej i aktywności dzieci
   1. Przedstawienie przez nauczycieli programów planowanych do realizacji w roku szkolnym 2018/19
   2. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2018/19, zaopiniowanie przez RP
   3. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności dzieci
   4. Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnieniem zaleceń do realizacji podstawy programowej (stałe i czasowe kąciki zabaw i zainteresowań, przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia, miejsce do odpoczynku)
   5. Organizacja wystaw tematycznych
   6. Opracowanie i wdrożenie systemu wychowawczego opartego na wartościach uniwersalnych:
    • Opracowanie katalogu wartości jakie będą wprowadzane w przedszkolu
    • Ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków – w powiązaniu z poznawanymi wartościami
    • Ustalenie kodeksu przedszkolaka i konsekwentne odwoływanie się do niego w sytuacjach zachowań niepożądanych
    • Ustalenie nowego sposobu motywowania dzieci do zachowań pożądanych
    • Ujednolicenie systemu nagród, kar i konsekwencji
    • Objaśnianie dzieciom na konkretnych przykładach znaczenia wartości takich jak: prawda, przyjaźń, szacunek, odpowiedzialność, piękno oraz odróżniania dobra od zła
    • Planowanie celów wychowawczych w każdym realizowanym temacie kompleksowym
    • Uczenie dzieci zasad zachowania odnoszących się do kultury zachowań, m.in. w zakresie: form grzecznościowych, zachowania w miejscach publicznych, spożywania posiłku, zostawiania porządku w miejscu zabawy
    • Rozszerzenie form współpracy z rodzicami w sprawach wychowawczych: warsztaty, zebrania
    • Organizowanie przynajmniej raz w tygodniu bajkoterapii w celu wskazywania dzieciom wartościowych wzorców osobowych oraz sposobów rozwiązywania problemów
    • Wprowadzenie formy „bohater tygodnia” jako elementu wzmacniania samooceny dziecka
   II. Rozwijanie samodzielności dzieci (kierunek polityki oświatowej państwa)
   1. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych jako warunek samodzielności:
    • Nauka mycia i wycierania rąk
    • Nauka mycia zębów
    • Nauka ubierania, zakładania i zdejmowania butów
    • Nauka zakładania i zapinania kurtki
    • Nauka posługiwania się nożem i widelcem
    • Inne
   2. Tworzenie sytuacji sprzyjających samodzielności:
    • Samodzielny dobór materiałów do wykonania zadania np. plastycznego
    • Stacje zadaniowe (na każdym stole inne zadanie – dziecko musi wykonać kolejno wszystkie zadania i zaznaczyć na planszy ich wykonanie)
    • Samodzielne komponowanie posiłków
    • inne
   3. Planowanie realizacji zadań w parach i zespołach trzyosobowych w celu uczenia zasad współpracy
   4. Ustalenie katalogu dyżurów, obowiązków dyżurnego, sposobu wprowadzania i czasu trwania dyżuru w poszczególnych grupach
    • Systematyczne wprowadzanie dyżurów zgodnie z ww. katalogiem
   5. Prace użyteczne, w tym na rzecz najbliższego otoczenia:
    • Systematyczne porządkowanie sali np. wycieranie kurzu, kompletowanie gier, klocków, układanie na półkach, itp.
    • Porządkowanie przydzielonego terenu przedszkolnego np. grabienie liści, zbieranie śmieci, udział w akcji „Sprzątanie świata”
    • Prowadzenie hodowli w ogrodzie przedszkolnym – mini ekosystemu wg ustaleń
   III. Tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dzieci (kierunek polityki oświatowej państwa)
   1. Przygotowanie w salach kącików do aktywności twórczej: plastycznego, teatralnego, czytelniczego, konstrukcyjnego oraz zgodnie z realizowanymi tematami kompleksowymi
   2. Rozpoczynanie zajęć dydaktycznych od burzy mózgu, tworzenie mapy myśli
   3. Prowadzenie eksperymentów i doświadczeń
   4. Realizacja tematu „Piękno w sztuce plastycznej” z uwzględnieniem zagadnień:
    • Oglądanie wystawy plastycznej
    • Omawianie wrażeń
    • Poznanie rodzajów malarstwa: pejzażu, martwej natury, sztuki abstrakcyjnej, portretu
    • Tworzenie prac np. portretu, martwej natury
    • Spotkanie z artystą plastykiem – praca warsztatowa
   5. Poznawanie technik plastycznych ze zwróceniem uwagi na kolejność wprowadzanych technik oraz sposób opisywania prac
   6. Tworzenie instrumentów przez dzieci (wystawa) – odkrywanie dźwięków
   7. Ilustracja plastyczna do słuchanej muzyki:
    • Wykorzystanie linii
    • Barw ciepłych i zimnych
   8. Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięków nietypowych np. pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą, szelest papieru, materiał przyrodniczy itp.
   9. Wykorzystanie przez każdą z grup technik teatralnych podczas realizacji tematów kompleksowych:
    • Gra aktorska
    • Teatr chińskich cieni
    • Teatr obrazów
    • Kukiełki
    • Teatrzyk paluszkowy
    • Przedstawienia w wykonaniu Teatru Rodziców
    • inne
   10. Organizacja Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego z udziałem rodziców
   11. Konkurs Fotograficzny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości „Piękna nasza Polska cała”
   12. Tydzień kreatywnych zabawek lub tydzień kreatywnej zabawy (Dzieci same tworzą swoje zabawki z różnych dostępnych materiałów np. skarbów jesieni, opakowań i surowców wtórnych np. z okazji Dnia Ziemi itp.).
   13. Dziecko w roli eksperta (Chętne dziecko przygotowuje się z rodzicami w domu by wystąpić w roli eksperta i poprowadzić zajęcia na temat bliski jego zainteresowaniom).
   IV. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej
   1. Organizacja zabaw ruchowych podczas zajęć dydaktycznych, przed śniadaniem (w grupach młodszych) oraz po południu:
    • orientacyjno – porządkowe
    • bieżne
    • z elementem czworakowania
    • z elementem rzutu
    • z elementem równowagi
    • z elementem celowania i toczenia
    • z elementem wspinania się, skoku i podskoku
   2. Gry i zabawy na powietrzu:
    • zabawy w terenie i gry terenowe
    • zabawy na śniegu
   3. Ćwiczenia gimnastyczne dla grup starszych dwa razy w tygodniu
   4. Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej dla wszystkich grup wiekowych – raz w tygodniu
   5. Dwa razy w tygodniu rytmika dla wszystkich grup przedszkolnych
   6. Zajęcia taneczne raz w tygodniu dla wszystkich grup wiekowych
   7. Dla wszystkich chętnych dzieci zajęcia z: judo, gimnastyki korekcyjnej, baletu
   8. Organizacja raz w roku szkolnym Międzyprzedszkolnego Turnieju Sportowego „Łączy nas Sport i Zabawa” dla wszystkich placówek przedszkolnych z terenu gminy Raszyn
   9. Cykliczne wewnątrzprzedszkolne zawody sportowe dla młodszych i starszych dzieci
   10. Udział w imprezach i turniejach sportowych organizowanych przez inne przedszkola z terenu gminy Raszyn
   11. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu w Raszynie, udział w różnych projektach m. in. w projekcie „Akademia Przedszkolaka”.
 4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci - doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych wg przyjętych narzędzi :
   • Obserwacje wstępne – ustalenie wniosków do indywidualizacji i wpisanie do indywidualnych arkuszy obserwacji
   • Obserwacje końcowe - analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy
  2. Ustalenie listy dzieci, które powinny być objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną
   • W toku bieżącej pracy
   • Indywidualne /grupowe wspieranie rozwoju
   • W innych formach pomocy p-p – terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, inne
  3. Opracowanie przez psychologa przedszkolnego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zgłoszeń nauczycieli, specjalistów oraz opinii, orzeczeń
  4. Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych i sytuacji edukacyjnych odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci
  5. Analiza gotowości szkolnej
  6. Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom
  7. Organizowanie zajęć rozszerzających ofertę przedszkola zgodnie z zainteresowaniami dzieci
   • Gimnastyka korekcyjna
   • Zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej
   • Judo
   • Balet
   • Szachy
   • Taniec towarzyski
   • Zajęcia rytmiczno-ruchowe
 5. Tradycje i funkcjonowanie przedszkola w środowisku
  1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych, tradycje:
   • Sprzątanie świata
   • DEN
   • Pasowanie na przedszkolaka
   • Dzień Odzyskania Niepodległości
   • Mikołajki
   • Wigilia w przedszkolu
   • Bal karnawałowy
   • Dzień Babci i Dziadka
   • Powitanie Wiosny
   • Wielkanocny poranek
   • Dzień Ziemi
   • Święto Flagi
   • Święto Rodziny
   • Pożegnanie Przedszkola
  2. Działania na rzecz środowiska społecznego poprzez udział w akcjach charytatywnych
  3. Współpraca z gminnymi przedszkolami i organizacjami: GOS, GOK, OSP, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa
  4. Poznawanie najbliższego środowiska w trakcie spacerów i wycieczek
  5. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie przedszkola: teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty kulinarne i inne
  6. Udział wszystkich grup w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”
  7. Udział wszystkich grup w Międzynarodowym projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury".