PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 3
W RASZYNIE PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 18

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe, Art. 102, ust.1 pkt 6.
 • Statut Przedszkola nr 3 w Raszynie.

  CELE PROCEDURY

  Celem niniejszej procedury jest zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w Przedszkolu nr 3 w Raszynie (zwanym dalej Przedszkolem)

  ZAKRES PROCEDURY

  Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

  OSOBY PODLEGAJĄCE PROCEDURZE

  Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice/opiekunowie prawni dziecka oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

  I. PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

  1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola. To oni są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
  2. Ponieważ podstawa programowa jest realizowana od godziny 8.00, a śniadanie podajemy o godzinie 8.30, dlatego prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi w sali grupy lub grupy łączonej (pełniącej dyżur), zgodnie z harmonogramem pracy podanym do informacji rodziców.
  4. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
  5. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy nie stwarzają zagrożenia dla innych dzieci.
  6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
  7. W trosce o zdrowie innych dzieci, nauczyciel w wyniku podejrzeń o chorobie dziecka, ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola lub zażądania zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
  8. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
  9. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka oraz innych mogących przenosić się na pozostałe dzieci korzystające z przedszkola.
  10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.
  11. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
  12. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.
  13. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik do niniejszej procedury: załącznik nr 1.
  14. Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.
  15. W wyjątkowych sytuacjach losowych, rodzic może również telefonicznie powiadomić pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę, niż osoba upoważniona.
  16. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania osoby odbierającej dziecko, jeśli jej nie zna.
  17. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub w grupie łączonej (dyżurnej) w zależności od grafiku pracy nauczycieli.
  18. W momencie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, fakt odebrania dziecka musi był zgłoszony nauczycielce mającej je pod opieką.
  19. Z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
  20. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
  21. Dzieci nie będą oddawane osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających, ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy, a nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
  22. Osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie. W wyjątkowych sytuacjach mogą to być osoby małoletnie, ale powyżej 13 r.ż i na wyraźną odpowiedzialność rodziców.
  23. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

  II. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

  1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.
  2. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30 należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli jest to niemożliwe, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś w ostateczności informuje o tym fakcie komisariat policji w Raszynie przy Al. Krakowskiej 16, tel. (22) 720 01 07
  3. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
  4. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub inną upoważnioną osobę lub policję, nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren Przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej osoby.
  5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę ze zdarzenia podpisaną przez świadków, która zostaje przekazana do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  6. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania postanowień, co do godzin odbioru dziecka z Przedszkola, dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
  2. Procedura obowiązuje z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 4.09.2017 r.


  Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 3 w Raszynie
  przy ul. Poniatowskiego 18