REKRUTACJA 2020/2021
 Poniżej do pobrania informacje odnośnie dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Ewentualne wnioski i odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej prosimy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.p3@raszyn.pl

LISTA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
LISTA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ
INFORMACJA ODNOŚNIE LICZBY MIEJSC WOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
ZAPROSZENIE


Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Nr 3 "Wyspa Skarbów"


Lp.Rodzaj czynnościTermin postępowania rekrutacyjnegoTermin postępowania uzupełniającego
1.Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego3 luty - 7 luty
2.Składanie wniosków wraz z załącznikami20 luty - 6 marca8 czerwca - 15 czerwca
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym11 marca - 6 kwietnia 16 czerwca - 17 czerwca
4.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych8 kwietnia18 czerwca
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia14 kwietnia - 21 kwietnia18 czerwca - 24 czerwca
6.Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 kwietnia26 czerwca
7.Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęciaw terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciaw terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn

Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” na rok szkolny 2020/2021


Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).Wójt Gminy Raszyn Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019, poz. 1148 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko 6 letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole składają w sekretariacie szkoły.
 3. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku (na dzień 31.08.2020 r.).
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy ul Pruszkowskiej 21c.

  Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata, złożony do dyrektora przedszkola. Do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, w preferowanej przez siebie kolejności.


  Kryteria ustawowe:
  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  1. orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
  2. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta;
  3. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego;
  4. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  5. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym;
  6. zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
  7. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;
  9. oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
  10. kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka.
  Kryteria dodatkowe:
  1. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 32 pkt,
  2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie:
   a) gdy zrobili to oboje rodzice - 16 pkt,
   b) gdy zrobiło to jedno z rodziców – 8 pkt,
  3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w  trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 8 pkt;
  4. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki – 4 pkt,
  5. dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:
    a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) – 1 pkt,
    b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.
  6. kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne - 2 pkt
  7. Punkty mogą być przyznane także dzieciom, które są zwolnione z obowiązku sczepienia ze względu na wskazania medyczne.
  8. Zgodnie z kalendarzem bezpłatnych, obowiązkowych szczepień dla dzieci, przedstawione szczepienia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci:
    1) WZW typu B,
    2) BCG (gruźlica),
    3) DTP (błonica, tężec, krztusiec),
    4) Polio,
    5) MMR (odra, świnka, różyczka,
    6) Hib (Haemophilus influenzae typu B),
    7) Pneumokoki (obowiązkowe dla dzieci urodzonych w 2017 roku i później).
   
  Spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnienie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:
  - może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
  - wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,
  - może zwrócić się do Wójta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.

  Rekrutacja uzupełniająca
  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 oraz wzory dokumentów (deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach lub pobrać ze stron internetowych poszczególnych placówek.

  Uwaga!
  Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do placówki przewyższy liczbę miejsc w placówce, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom miejsce realizacji wychowania przedszkolnego dla dziecka.

  Dane teleadresowe placówek oświatowych na terenie Gminy Raszyn
  DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie
  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
     Poniżej do pobrania informacje odnośnie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

  UWAGA RODZICE ! - WAŻNA INFORMACJA
  POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/21
  LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021