REKRUTACJA 2021/2022
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

z uwagi na zniesienie niektórych obostrzeń spowodowanych pandemią COVID – 19, mamy możliwość zorganizowania zebrania informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjętych w formie stacjonarnej.
Zapraszamy zatem w środę 30 czerwca o godz. 16.30 na spotkanie bezpośrednio do przedszkola, do sali widowiskowej znajdującej się na parterze budynku.
Zgodnie z obowiązującymi nadal przepisami, prosimy o przygotowanie maseczek ochronnych oraz przestrzeganie zasady, by jedno dziecko było reprezentowane przez jednego rodzica.


Dziękujemy i do zobaczenia,
Ewa Gac, dyrektor Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” __________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nie dysponujemy wolnymi miejscami na rok szkolny 2021/2022 i w związku z tym nie prowadzimy rekrutacji uzupełniającej.

Komisja Rekrutacyjna
przy Przedszkolu nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW BIORACYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022!

Przypominamy, że oprócz zarejestrowania dziecka w elektronicznym systemie VULCAN, należy w przedszkolu 1. wyboru złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone punktowane kryteria.

Brak kompletnej dokumentacji będzie skutkował odrzuceniem wniosku z dalszego postępowania rekrutacyjnego.


ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oferta Przedszkola nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie - LINK

Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym rozpocznie się:

1 marca 2021 r. o godz. 10.00 i potrwa do 15 marca 2021 r.

Po dokonaniu rejestracji w systemie, należy wniosek wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać przez oboje Rodziców, a następnie dostarczyć do placówki i złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu.
W zakładce POMOC znajduje się Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcje i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka.
___________________________________________________________________________________

Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Raszyn jest organem prowadzącym.


Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz.910 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, o ile wcześniej uczęszczało do przedszkola. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy, ale niezbędna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, rejestrują w systemie elektronicznym i po wydrukowaniu i podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.
 3. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku (na dzień 31.08.2021r.).
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy ul Pruszkowskiej 21c.
 7. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata, zarejestrowany w systemie elektronicznym, który po wydrukowaniu z systemu i podpisaniu, należy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.
Do przedszkola dzieci zapisywane są tylko jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. Rodzice dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022.
Rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone w treści ustawy Prawo oświatowe, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria samorządowe, ustalone przez Radę Gminy Raszyn.

Kryteria ustawowe o jednakowej wartości - po 70 pkt:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe oraz przypisane im punkty:
 1. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 32 pkt,
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie:
   - gdy zrobili to oboje rodzice - 16 pkt,
   - gdy zrobiło to jedno z rodziców – 8 pkt,
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 8 pkt,
 4. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki - 4 pkt,
 5. dochód na osobę w rodzinie dziecka w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 1 pkt,
 6. kandydaci, którzy przeszli obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne – 2 pkt. Zgodnie z kalendarzem bezpłatnych, obowiązkowych szczepień dla dzieci, obligatoryjne są:
   - WZW typu B,
   - BCG (gruźlica),
   - DTP (błonica, tężec, krztusiec),
   - Polio,
   - MMR (odra, świnka, różyczka),
   - Hib (Haemophilus influenzae typu B),
   - Pneumokoki (obowiązkowe dla dzieci urodzonych w 2017 roku i później.
Punkty mogą być przyznane także dzieciom, które są zwolnione z obowiązku sczepienia ze względu na wskazania medyczne.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są odpowiednio (art.150 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo oświatowe):
 1. Dla kryterium Nr 1: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Dla kryterium Nr 2, 3, 4 i 5: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1172 ze zm.).
 3. Dla kryterium Nr 6: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dla kryterium Nr 7: Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 209 r. poz. 1111 ze zm.).

Spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów samorządowych są odpowiednio:
 1. Dla kryterium Nr 1:
   - zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta,
   - orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Dla kryterium Nr 2: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Dla kryterium Nr 3:
   - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub
   - zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
   - zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym lub
   - zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
   - wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Dla kryterium Nr 4: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru.
 5. Dla kryterium Nr 5: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 6. Dla kryterium Nr 6: kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka.

Spełnienie kryteriów dodatkowych dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki nie uwzględnia danego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:
  - może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach,
  - wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,
  - może zwrócić się do Wójta o potwierdzenie tych informacji w terminie 14 dni.

Rekrutacja uzupełniająca

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2021/2022 zamieszczone będą w witrynie kandydata dostępnej na stronie internetowej:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raszyn w terminie od dnia 22 lutego tj. przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, celem zapoznania rodziców ze sposobem wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole. Podręcznik dla kandydata dostępny będzie w witrynie kandydata zakładka „Pomoc”.

Podstawa prawna postępowania rekrutacyjnego:
 1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późń. zm).
 2. Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 3. Uchwała Nr XX/181/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022