STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT
Przedszkola Nr 3 w Raszynie
przy ul. Poniatowskiego 18


ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, ośmiooddziałowym.
 2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie ul. Szkolna 2A.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa bezpośrednio swoje wydatki z budżetu Gminy Raszyn.
 4. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
  1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów”;
  2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie;
  3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie;
  4. wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;
  5. rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz (podmioty) osoby sprawujące pieczę zastępczą;
  6. nauczycielu – wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono grupę dzieci w przedszkolu.

§ 3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Przedszkole używa nagłówkowej pieczęci w brzmieniu:
  PRZEDSZKOLE Nr 3
  „Wyspa Skarbów”
  05-090 Raszyn, ul. Poniatowskiego 18
  tel. 22 102 99 08, 22 102 99 09
  NIP 534-25-53-124, Regon: 367705680;

  1. przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnie z jednolitym rzeczowym spisem akt.
 3. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P3.
 4. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nakaz nagrywania obrazu i dźwięku oraz robienie zdjęć przez osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych. Zgodę na nagrywanie w tych sytuacjach wydaje dyrektor.
 3. Budynek i teren przedszkola objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 5

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które jest realizowane poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§ 6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną.
 2. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 5. Przedszkole współpracuje z Poradnią Pedagogiczno–Psychologiczną w Pruszkowie w zakresie:
  1. diagnostycznym (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna);
  2. organizacji konsultacji, warsztatów i spotkań tematycznych dla rodziców i nauczycieli;
  3. interwencji i mediacji w sytuacjach kryzysowych.
 6. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno–społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 7. Obserwacje dokumentowane są w postaci arkusza potrzeb i kompetencji dziecka.

§ 7

 1. Przedszkole organizuje opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§ 8

 1. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności we współpracy z:
  1. rodzicami dzieci w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
  2. innymi przedszkolami i placówkami w zakresie realizowania zadań oświatowych;
  3. innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i wychowania.

§ 9
Sposób realizacji zadań przedszkola.

 1. Zadania przedszkola są realizowane w szczególności w formie zajęć kierowanych oraz zabaw swobodnych dzieci.
 2. Przedszkole w realizacji zadań uwzględnia:
  1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
  3. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
  4. organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
  5. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
  6. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
 3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
  1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka;
  3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
  4. uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

§ 10

 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
  1. dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  2. jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do GOPS rodzic, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;
  3. konsultacje specjalistów, porady.

ROZDZIAŁ 3
Organy przedszkola

§ 11

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców.
 2. Dyrektor przedszkola:
  1. kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
  5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  6. powołuje zespoły do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  7. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
  8. współpracuje z pielęgniarką, lekarzem, lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka w celu właściwej realizacji tej opieki;
  9. dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
  10. dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji;
  11. realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników i współpracowników placówki;
  12. sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w  pkt 10 i 11, w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.);
  13. inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych;
  14. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
  15. w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor.

§ 12

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego oraz za zgodą lub na wniosek jej członków.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 5. Rada Pedagogiczna realizuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w ustawie Prawo oświatowe.

§ 13

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. cele i zadania rady;
  2. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  3. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców przedszkola.
 3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 4. Do kompetencji Rady rodziców należy:
  1. tworzenie warunków do współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich aspektach pracy przedszkola;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub opieki wychowania przedszkola;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 6. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
 7. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady rodziców.

§ 14

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§ 15

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.
 5. Zapewnia się wymianę bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
  1. zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola;
  2. ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola;

ROZDZIAŁ 4
Organizacja pracy przedszkola

§ 16

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
  2. zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola.
 6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§ 17
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola. To oni są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu;
 2. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola w godzinach od 7.00 do najpóźniej godziny 8.15;
 3. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi w sali grupy lub grupy łączonej.
 4. Żaden inny pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka;
 5. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
 6. Rodzice mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola, jednakże takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej;
 7. W wyjątkowych sytuacjach losowych, rodzic może również telefonicznie powiadomić pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę, niż osoba upoważniona;
 8. Odbiór dziecka następuje w danej grupie lub w grupie łączonej (dyżurnej)w zależności od grafiku pracy nauczycieli;
 9. W momencie, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, fakt odebrania dziecka musi był zgłoszony nauczycielce mającej je pod opieką;
 10. Z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby;
 11. Dzieci nie będą oddawane osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków odurzających, ze względu na brak możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. w takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. o zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca;
 12. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka powinny być pełnoletnie;
 13. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 14. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30;
 15. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30 należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli jest to niemożliwe, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś w ostateczności informuje o tym fakcie komisariat policji w Raszynie.

§ 18

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
 4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 5. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

§ 19

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu mogą być realizowane programy autorskie nauczycieli po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzeniu programu przez dyrektora.
 3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:
  1. Z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  2. Z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
 4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut.
 5. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
  1. zajęcia rytmiczno-muzyczne;
  2. taniec;
  3. zajęcia sportowe.
 6. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 7. Podstawą udziału dziecka w religii jest życzenie rodzica wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
 8. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 9. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 10. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w 9 oddziałach w jednej lokalizacji przy ul. Poniatowskiego 18.

§ 20

 1. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji i wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
 2. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
 3. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

§ 21

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego tj. w godz. od 8.00 do 13.00.
 3. Za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci nie realizujących obowiązku wychowania przedszkolnego, wykraczające poza czas określony w ust. 2, rodzice wnoszą opłaty na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 3 określają odrębne przepisy.

§ 22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Przedszkole zapewnia trzy posiłki:
  1. śniadanie;
  2. obiad;
  3. podwieczorek.
 3. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki z godnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola, a zatwierdza dyrektor.
 5. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniana rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na ogólnej tablicy ogłoszeń, tablicach grup i stronie internetowej przedszkola.
 6. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi.
 7. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka trzy lub dwa posiłki spośród wymienionych w ust. 2.
 8. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków, w tym wysokość opłat za posiłki określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Ustalona stawka musi pokryć koszt produktów, w ilościach odpowiadających normom żywieniowym.
 9. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca.
 10. W przypadku nieobecności dziecka opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
 11. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola w tym za wyżywienie, dokonuje się przelewem na konta wskazane przez kierownika gospodarczego.

§ 23
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. W przedszkolu utworzono stanowisko wicedyrektora.

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
  1. realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz planu pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
  2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;
  4. systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
  5. komunikowanie się, współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci oraz osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
  6. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość,
  7. organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  8. opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.
 4. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.
 5. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 6. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.
 7. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 25

 1. W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):
  1. główny księgowy;
  2. kierownik gospodarczy;
  3. informatyk;
  4. sekretarz przedszkola;
  5. samodzielny referent ds. kadr;
  6. intendent.
 2. W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska obsługi:
  1. woźna oddziałowa;
  2. konserwator;
  3. kucharka;
  4. pomoc kuchni;
  5. pracownik do prac lekkich.
 3. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 i 2 należy w szczególności:
  1. obsługa kancelaryjno – biurowa przedszkola, obsługa finansowo - księgowa;
  2. prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
  3. zaopatrzenie przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne;
  4. przestrzeganie statutu przedszkola i innych obowiązujących w przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń dyrektora;
  5. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu;
  6. przestrzeganie regulaminu pracy;
  7. właściwe zabezpieczenie i dbanie o powierzone im mienie przedszkola;
  8. utrzymywanie w czystości sprzętu i pomieszczeń przedszkola;
  9. dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy;
  10. dbanie o dobro przedszkola oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę;
  11. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla nauczycieli i pracowników, jest opracowany i zamieszczony w teczkach akt osobowych.

ROZDZIAŁ 5
Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 26

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić mu regularne uczestnictwo w zajęciach.
 4. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu.

Prawa i obowiązki dzieci

§ 27

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
  2. organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania;
  4. przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
  5. sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
  6. pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

§ 28

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
  1. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
  2. respektowania poleceń nauczyciela;
  3. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
  4. stosowania się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej.;
  5. postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa.

§ 29

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku:
  1. nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu na piśmie do dyrektora przedszkola i pomimo prób wyjaśnienia ze strony przedszkola powodów tej nieobecności;
  2. zalegania przez rodziców z opłatami – pobytową lub za wyżywienie za okres co najmniej dwóch miesięcy;
  3. uporczywego nieprzestrzegania postanowień, co do godzin odbioru dziecka z przedszkola;
  4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
  5. posiadania przez dziecko orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu.
 2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 3. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
  1. zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia decyzji;
  2. zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;
  3. zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków.

§ 30
Prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu ujednolicenia działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Rodzice wychowanków mają prawo do:
  1. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
  3. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
  4. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii wynikających z obserwacji pracy przedszkola.
 3. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy:
  1. przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu,
  2. współdziałanie z przedszkolem w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań dzieci,
  3. punktualne przyprowadzanie i osobiste odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez siebie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  4. przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego,
  5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6-letnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
  7. wspieranie nauczycieli w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole,
  8. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 4. Przedszkole określa następujące formy współdziałania z rodzicami:
  1. zebrania ogólne,
  2. zebrania oddziałowe,
  3. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
  4. zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;
  5. dni adaptacyjne;
  6. kącik informacji dla rodziców;
  7. wystawy prac plastycznych dzieci;
  8. imprezy, uroczystości przedszkolne

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe

§ 31

 1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie.
 2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników samorządowych.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 6. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały podjętej przez radę pedagogiczną.
 7. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora po każdej nowelizacji statutu do utworzenia tekstu ujednoliconego.
 8. Traci moc Statut Przedszkola uchwalony dnia 30 listopada 2017 r.
 9. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.Statut Przedszkola Nr 3 "Wyspa Skarbów" w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18